آیا مهاجران می توانند ملک با مالکیت قطعی در دبی خریداری کنند؟